Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Måndag 9 april 17.00

Clarion hotel Grand Östersund

Stämmohandlingar 

Valberedningens förslag 

Förening

FÖRENINGSSTÄMMA 2018 hölls 9 april 

Ordinarie föreningsstämma hölls måndag 9 april, 2018 kl.17.00, plats Clarion hotel Grand Östersund.

  

LISA ENGMAN

Vi hade en spännande och högaktuell gästföreläsare på årets årsmöte i form av 
Lisa Engman som är marknads- och försäljningsansvarig för VM i skidskytte 2019. 
Lisa pratade om VM i skidskytte 2019 och om "I´ll be there" kampanjen.

Avgående ledamötena Kerstin Dahlberg och Bernt Söderman
avtackades av ordförande Christer Thylin.

 

Föredragningslista årsstämma StyrelseAkademien Jämtland 2018

1. Föreningsstämmans öppnande 
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 
3. Fastställande av föredragningslista 
4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 
5. Upprättande av röstlängd 
6. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet 
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 
8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning 
9. Disposition av årets resultat 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
11. Behandling av inlämnade motioner 
12. Framläggande av handlingsplan och budget för verksamhetsåret 
13. Fastställande av medlemsavgifter 
14. Fastställande av antalet styrelseledamöter 
15. Val av styrelsens ordförande 
16. Val av övriga styrelseledamöter 
17. Val av revisor samt revisorssuppleant 
18. Val av valberedning 
19. Val av delegat/er till föreningsstämma i StyrelseAkademien Sverige
20. Information om stadgeändringar 
21. Övriga frågor 
22. Föreningsstämmans avslutande

 

 

 
 

 

Nationella partners: