Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

Föreningsstämma 2019

Måndag 15 april

Clarion Hotel Grand Östersund

16:30 Mingel "Isön"- Snack & Bubbel

17.00 Föreningsstämma 2019

 
Underlag för stämman :
Stämmohandlingar
Stadgar för StyrelseAkademien Jämtland
Valberedningens förslag

 

ANMÄL DIG HÄR

 

Förening

 FÖRENINGSSTÄMMA 2019 15 april 

Måndag 15 april, 2019 kl.17.00

Clarion hotel Grand Östersund.

 

Föredragningslista årsstämma StyrelseAkademien Jämtland 2019

 Vid föreningsstämman ska följande ärenden behandlas:  

 1. Föreningsstämmans öppnande  

 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman  

 1. Fastställande av föredragningslista  

 1. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning  

 1. Upprättande av röstlängd  

 1. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet  

 1. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 

 1. Fråga om fastställande av resultat-och balansräkning  

 1. Disposition av årets resultat  

 1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter  

 1. Fastställande av medlemsavgifter  

 1. Behandling av inlämnade motioner  

 1. Framläggande av handlingsplan och budget för det innevarandeverksamhetsåret  

 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter  

 1. Val av styrelsens ordförande  

 1. Val av övriga styrelseledamöter  

 1. Arvodering till styrelsen 

 1. Val av revisor  

 1. Val av valberedning  

 1. Val av delegat/er till föreningsstämma i StyrelseAkademien Sverige  

 1. Övriga frågor  

 1. Föreningsstämmans avslutande  

 

 

 
 

 

Nationella partners: