Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

3 december 2019

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2019/4), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

ANN-SOFIE WÅGSTRÖM

Ann-Sofie Wågström har arbetat heltid i Eskilstuna kommun sedan 1997. I dag är hon kommunfullmäktiges ordförande, vilket inte är en särskilt politisk roll – mer som en ceremonimästare. Det ger henne frihet i uppdragen som styrelseledamot i det kommunala moderbolaget och ordförande i fem dotterbolagsstyrelser. 

Från början arbetade Ann-Sofie Wågström inom verkstadsindustrin i 17 år, och kom in i politiken via fackligt arbete. 

– Det började med en internatutbildning i bolagsstyrning som jag haft stor nytta av, säger hon.

Går samma utbildning regelbundet 

Porträtt på kvinna

Det har sina särskilda utmaningar att ha styrelseuppdrag i kommunala bolag. Man måste exempelvis vara uppmärksam på risken för jäv. Det vet Ann-Sofie Wågström (S), kommunfullmäktiges ordförande i Eskilstuna. Trots lång erfarenhet går hon StyrelseAkademiens kurs ”Rätt fokus i kommunala bolag” – varje gång.

Alla styrelseledamöter i kommunen går kursen inför varje ny mandatperiod. Jag har varit med länge och har varje gång valt att gå den igen. Det friskar upp minnet, man får information om nya lagar – men det viktigaste är att träffa andra ledamöter som har liknande eller andra erfarenheter än man själv, säger hon.

Det har sina speciella villkor att vara styrelseledamot i ett kommunalt bolag. Det är aktiebolagslagen som styr – men ibland krockar den med kommunallagen. Då är det bra att veta hur man ska lösa det, och Ann-Sofie Wågström tycker att hon har fått bra verktyg på kurserna.

– När lagarna krockar är det viktigt att hantera det rätt. Vi har täta dialoger med ägaren, det vill säga kommunen, så att vi vet hur vi ska gå balansgången, säger Ann-Sofie Wågström.

Parti viktigare än kompetens
En annan stor skillnad är hur ledamöterna väljs ut. Här är partitillhörighet viktigare än kompetens. I Eskilstuna går det till så att efter ett val delar majoriteten (som för närvarande består av en allians mellan S, M och C) upp styrelseuppdragen i de kommunala bolagen mellan sig. Varje parti utser därefter sina ledamöter. Listorna skickas till kommunens valberedning som sammanställer dem, sedan fattar ägaren kommunen beslutet.

"Det är viktigt att ta av sig partimärket när man går in i styrelserummet.

 – Det viktiga är att fullmäktige går igenom alla styrelser varje år och fattar ett nytt beslut. Det skapar en trygghet, eftersom det då och då händer att en ledamot flyttar utomlands och försvinner. Då kan det hålet fyllas under pågående mandatperiod, säger Ann-Sofie Wågström.

Teoretiskt är det en nackdel med partirepresentationen, eftersom det är svårt att optimera kompetensen i styrelsen. Det finns en risk att styrelsesammansättningen blir för ensidig om exempelvis alltför många har samma bakgrund. Men i Eskilstuna menar Ann-Sofie Wågström att det just nu fungerar bra – det finns många olika kompetenser i styrelserna.

– Sedan är det viktigt att ta av sig partimärket när man går in i styrelserummet. Där ska man inte föra politik, det får man göra i kommunfullmäktige. Besluten i fullmäktige trillar ner till bolagsstyrelserna i form av direktiv, säger Ann-Sofie Wågström.

Stort personligt ansvar
Det stora personliga ansvaret kan komma som en kalldusch för många nya styrelseledamöter, berättar hon. Det är vanligt att man börjar sin politiska karriär i en av kommunens nämnder, och där har man betydligt större svängrum än i styrelsen.

– Som styrelseledamot kan du ju få gå från hus och hem. Om du har en annan åsikt än övriga, se till att reservera dig och få med det tydligt i protokollet, råder hon.

Ibland kan flera uppdrag krocka med varandra.

– Jag fick en gång frågan om jag ville sitta i stadsbyggnadsnämnden, samtidigt som jag var styrelseordförande i bland annat Eskilstuna Energi & Miljö – som ju har många byggprojekt som kräver bygglov. Då blev jag jävig i nämnden och fick gå ut flera gånger när viktiga beslut fattades. Det var inte så lyckat. I värsta fall kan ett parti tappa majoriteten om flera är jäviga. Det är inte så ovanligt i små kommuner, säger hon.

Ann-Sofie Wågström är ledamot i Eskilstuna Kommunalföretag, som är moder för flera bolag där hon är ordförande. De är Eskilstuna Energi & Miljö, Eskilstuna Energi & Miljö Elnät, Eskilstuna Vindkraft och Ekeby 2:30. Vad är då hennes bästa tips för att få samarbetet att fungera?

– Det viktiga är att ha en kontinuerlig dialog med ägaren. I vårt fall träffas kommunstyrelsens ordförande, kommunalråden och kommundirektören och bolagens ordförande regelbundet. Vi redovisar hur det går för bolaget och hur vi hanterar ägardirektiven.

Syftet är att skapa en förståelse för varandra, att alla ska veta vad som är på gång på båda fronter och att ingenting ska komma som en överraskning på stämmorna.

– När ekonomin kärvar kanske kommunen kräver högre avkastning från sina bolag – då underlättar det om de förstår vår verksamhet och att vi förstår deras krav. Jag har förstått att i andra kommuner kan bolagen leva i sin egen värld. Det fungerar sämre, säger Ann-Sofie Wågström.

Text: Ingrid Kindahl | Foto: Eskilstuna kommun

> Läs Professionellt Styrelsearbete (nr 4 2019)

Nationella partners: