Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

29 januari 2020

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2019/4), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

Kvinnliga ledamöter håller manlig vd i schack

illustration med tre personer

Flera studier har visat att kvinnor i styrelsen resulterar i bättre förvärvs- och investeringsbeslut och i mindre aggressivt risktagande. Ofta uppvisar bolagen också bättre resultat. Nu vet forskarna också varför. I en ny studie som redovisas i Harvard Business Review ges en tänkbar förklaring till varför det är så: Kvinnorna håller manliga vd:ar med stort ego i schack. 

Studien genomfördes av tre brittiska och en spansk forskare som under perioden 1998–2013 undersökte drygt 1 600 amerikanska noterade bolag. Av styrelsemedlemmarna i bolagen var cirka tio procent kvinnor, medan knappt tre procent av bolagen hade kvinnliga vd:ar. Forskarna undersökte om vd:ar i bolagen med kvinnliga styrelseledamöter var mindre riskbenägna och uppvisade färre beslut som byggde på uppblåsta egon och hur det i så fall påverkade företagens strategiska beslut och resultat.

Forskarna valde att begränsa studien till just självförtroende utifrån följande:
1. Tidigare forskning har visat att en alltför självsäker vd kan vara förödande för bolaget. Överdrivet självsäkert beteende är också mer vanligt hos män än hos kvinnor.
2. Genom överdrivet självförtroende tenderar vd att övervärdera möjligheter och undervärdera risker, och därmed sätta stora aktieägarvärden på spel.

I ett avseende fann forskarna bland annat att en av de stora fördelarna med att ha minst en kvinnlig styrelseledamot är att bolaget ser saker ur fler synvinklar.

Mindre likriktade
Tidigare forskning visar att kvinnliga styrelseledamöter tenderar att bli mindre likriktade än sina manliga motsvarigheter då de inte har något ”gubbnätverk” att ta hänsyn till. En styrelse med kvinnliga ledamöter är alltså mer benägen att utmana vd:s strategiska beslut och få denna att överväga olika alternativ.

"Kvinnlig styrelserepresentation har positiva effekter på resultatet."

Man undersökte också om vd:arna visade mindre benägenhet till överdrivet självförtroende när det fanns kvinnor i styrelsen samt hur det påverkade beslutsfattandet och därmed vd-prestationen.

Som mått på om vd hade ett överdrivet självförtroende eller ej tittade forskarna bland annat på hur väl 516 aktier presterade under finanskrisen 2007–2009. Utgångspunkten var att om vd är säker på att bolaget ska prestera är vd mer villig att behålla sina egna optioner i bolaget. Men om bolaget redan värderas högt på börsen och vd ändå behåller sitt innehav, tolkas det som en signal om att vd har en övertro på sin egen kraft. Inte minst om den förväntade prestationen uteblir.

Efter att även ha kontrollerat faktorer som storlek på bolag, vinst, hävstångseffekt, tillväxtmöjligheter, bolagsstyrning och vd-egenskaper som ålder, antal år i rollen, utbildning, professionell bakgrund och erfarenhet, fann forskarna att vd:ar för bolag med kvinnor i styrelsen lättare backar kring riskfyllda beslut och investeringar.

Två viktiga fingervisningar
Forskarna anser att studien ger två viktiga fingervisningar om hur styrelser kan sättas samman på bästa sätt framöver:

För det första har kvinnlig styrelserepresentation positiva effekter på resultatet. Det kan vara mycket viktigt i branscher där vd tenderar att ha en särskilt skev syn på sin egen kompetens visavi sin faktiska förmåga. För det andra kan det vara extra fördelaktigt när det gäller bolagets förmåga att hantera och ta sig igenom kriser.

Läs mer på Harvard Business Review.

Text: Ingrid Kindahl | Illustration: Mostphotos 

> Läs Professionellt Styrelsearbete (nr 4 2019)

Nationella partners: